Etický kodex, schválený Valnou hromadou ČBS 16.3.2013 v Radešíně.

Etický kodex Českého balónového svazu
Pravidly etického kodexu jsou vázáni všichni členové ČBS a přiměřeně platí i pro zaměstnance ČBS.

Preambule
Praktickým působením chceme pozitivně ovlivňovat sportovní i podnikatelské prostředí v oblasti balónového létání. S vědomím důležitosti etických principů v životě a podnikání chceme přispět svým dílem k tomuto tématu.

1. Všeobecná pravidla
Členové ČBS se řídí stanovami ČBS, budují dobré jméno ČBS a nesmí zneužívat jména ČBS pro svůj prospěch.
Členové ČBS dodržují při výkonu své sportovní i komerční činnosti veškeré zákony a nařízení související s balónovým létáním (národní legislativa, Sportovní kodex FAI).

2. Vztahy mezi členy ČBS

2.1. Chování
Všichni členové ČBS jsou povinni udržovat dobré jméno ČBS a celé balónové komunity. Členové ČBS jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by poškozovalo důstojnost a čest ostatních členů ČBS nebo ČBS jako celku. Současně jsou povinni vyvarovat se jednání, které by mělo negativní ekonomický dopad na činnost ČBS.

2.2. Podnikání
Členové ČBS jsou povinni dodržovat pravidla slušné soutěže. K soutěžním účelům nesmí používat vědomě nepravdivé či klamavé údaje.

Při soutěži musí postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž, zejména nesmí zneužívat obchodní jméno, ochrannou známku a firemní jméno jiného člena ČBS a to i tehdy, pokud je člen nemá řádně zaregistrované.

Členové ČBS se v přítomnosti zákazníka zdržují vzájemné kritiky a kritiky jiné firmy z oboru.

3. Důstojnost
Důstojnost všech jednotlivců, kteří se účastní na jakékoliv činnosti v balónovém létání musí být chráněna a udržována. Nesmí zde existovat žádná forma diskriminace založená na jiných měřítcích než jsou zásluhy a výkon. Jakékoliv podvádění včetně dopingu nebude tolerováno.
Poškozený člen ČBS se obrací se svým případem k Výboru ČBS.

4. Požadavky na kvalifikaci
Všichni členové ČBS jsou osobně odpovědni za splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činností v oblasti balónového létaní a to nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení.

5. Kritika a stížnosti
Kritiku činnosti ČBS uplatní člen ČBS prostřednictvím Výboru ČBS nebo Valné hromady ČBS. Smírčím orgánem, který dbá nad dodržováním Etického kodexu je Výbor ČBS. Nesouhlas s rozhodnutím Výboru ČBS řeší pouze Valná hromada ČBS.

6. Porušení Etického kodexu
Prokázané hrubé nebo opakované porušování Etického kodexu může být důvodem k vyloučení člena z ČBS.