Jednací řád, schválený Valnou hromadou ČBS 16.3.2013 v Radešíně.

Jednací řád Valné hromady Českého balónového svazu

Článek 1 – Valná hromada

1.  Valné hromady se účastní:

1.1. členové ČBS

Člen ČBS s právem hlasovat a volit může v případě nepřítomnosti na Valné hromadě pověřit jiného člena ČBS právem za něj hlasovat. Toto zplnomocnění musí být  ve formě písemné plné moci, popřípadě mailové zprávy zmocnitele adresované zmocněnci.

1.2. hosté

Článek 2 – Průběh Valné hromady

Valnou hromadu řídí člen výboru ČBS tímto orgánem pověřený /zpravidla prezident ČBS/.

2.1. Zahájení

2.2. Volba pracovních komisí

a) Valná hromada volí tyto pracovní komise:

•mandátovou

•volební

•návrhovou

Na členy komise jsou navrženi členové ČBS Výborem nebo jiným členem ČBS. Členové komisí mohou být voleni do výboru ČBS a dalších orgánů ČBS, pokud splňují podmínky dané stanovami ČBS. Členy komisí schvalují členové ČBS veřejným hlasováním.

b) Pracovní komise jsou tříčlenné. Pracovní komise si zvolí předsedu, který řídí činnost komise a je oprávněn jednat jejím jménem. Předseda návrhové komise z ostatních členů návrhové komise vybere zapisovatele.

c) Mandátová komise ověřuje oprávnění (mandáty) členů ČBS účastnicích se Valné hromady a informuje Valnou hromadu o počtu přítomných členů ČBS s hlasovacím a volebním právem, jakož i o přítomnosti hostů. Při hlasování sčítá hlasy.

d) Volební komise vybírá od členů ČBS s hlasovacím právem kandidátky, sčítá hlasy ve prospěch jednotlivých kandidátů a informuje Valnou hromadu o výsledku voleb.

e) Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání Valné hromady. Na závěr podá Valné hromadě zprávu a přednese usnesení. Zapisovatel sestavuje zápis z průběhu jednání Valné hromady.

2.3. Schválení programu Valné hromady

2.4. Jednotlivé body programu

Návrhy a připomínky k jednotlivým projednávaným bodům může podat každý člen ČBS písemně nebo ústně komisím Valné hromady, nebo v diskusi. Pokud nebudou návrhy a připomínky podané písemně a nebo v diskusi zahrnuty do usnesení Valné hromady, nebo nebude-li k nim zaujato stanovisko v průběhu valné hromady jiným způsobem, budou předány k vyjádření Výboru ČBS.

2.5. Diskuse

a) Všichni členové ČBS mají právo účasti v diskusi. Hosté se zúčastňují diskuse se souhlasem Valné hromady.

b) Člen ČBS nebo host má právo přednést diskusní příspěvek v délce trvání 3 minuty.

c) O ukončení diskuse rozhodují členové ČBS veřejným hlasováním na základě návrhu Valné hromady.

d) Nepřednesené diskusní příspěvky se odevzdají zapisovateli písemně, budou předány návrhové komisi a zařazeny do zápisu Valné hromady.

2.6. Volby

a) Valná hromada volí podle stanov ČBS,  devítičlenný výbor ČBS a tříčlennou Dozorčí radu ČBS, Delegáta a Alternáta FAI/CIA. Zvolený Výbor se rozhodne o způsobu volby Prezidenta a to buď  veřejnou volbou nebo tajným hlasováním. Prezident ČBS musí být zvolen nadpoloviční většinou členů výboru.

b) Volba výboru a Dozorčí rady ČBS bude provedena tajným hlasováním členy ČBS s hlasovacím právem, kandidátkou sestavenou na základě předběžného návrhu Výboru ČBS a doplněnou o návrh z pléna Valné hromady.

c) Každý člen ČBS s hlasovacím právem má před volbou možnost upravit kandidátku škrtnutím či dopsáním kandidáta, v žádném případě nesmí kandidátka obsahovat více jak 9 návrhů členů Výboru a 3 členů Dozorčí rady. V případě, že bude provedena nepovolená úprava kandidátky, bude považována jako neplatná.

d) Do Výboru ČBS jsou zvoleni kandidáti s největším počtem hlasů. Přitom je třeba dodržet podmínku nadpoloviční většiny získaných hlasů členů ČBS s hlasem volebním, kteří odevzdali k volbě platnou kandidátku. V případě, že této podmínce nevyhoví požadovaný počet kandidátů, bude provedeno druhé kolo volby. Počet kandidátů do druhého kola bude deset nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola voleb.

e) Obdobným způsobem bude provedena volba členů Dozorčí rady.

f) Zvolený Výbor na svém prvním zasedání zvolí svého Prezidenta dle bodu a)  a výsledek volby oznámí Valné hromadě. Prezident ČBS jmenuje svého zástupce-Viceprezidenta a výsledek oznámí Valné hromadě.

g) Zvolená Dozorčí rada si zvolí svého Předsedu a výsledek oznámí Valné hromadě.

Článek 3 – Hlasování

a) Členové ČBS s hlasovacím právem hlasují zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

b) Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se  jí nadpoloviční většina prezentovaných členů ČBS s hlasovacím právem.

c) Návrh je hlasováním přijat, vyjádří-li se pro něj nadpoloviční většina členů ČBS s hlasovacím právem, zúčastněných na hlasování.

d) Při přednesení protinávrhu se hlasuje v tomto pořadí:

1. protinávrh, případně další v pořadí tak, jak byly předneseny

2. původní návrh

Nezíská-li žádný z návrhů potřebnou většinu hlasů, hlasuje se v druhém kole pouze o dvou návrzích, které získaly nejvíce hlasů.

e) Hosté a členové ČBS bez hlasovacího práva se hlasování nezúčastňují.