Přehled z nejdůležitějších zákonů

Připravili jsme přehled toho nejdůležitějšího z platných předpisů týkajících se provozování balonů. Článek je určen pro nové i stávající provozovatele.

PROVÁDÍM LETECKÉ PRÁCE ZA ÚPLATU = PODNIKÁM:

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

§ 2 Podnikání
(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

LETECKÉ PRÁCE NEJSOU ŽIVNOST:

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

§ 3
(3) Živností dále není:
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb, (odkaz na Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

LETECKÉ PRÁCE JSOU PODNIKÁNÍM PODLE JINÉHO ZÁKONA:

49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisu

HLAVA II LETECKÉ PRÁCE A DALŠÍ LETECKÉ ČINNOSTI

Letecké práce
§ 73
Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Leteckými pracemi se dále rozumějí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.
§ 74
(1) Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v České republice jen na základě povolení. Povolení může vydat na základě žádosti Úřad.
(2) Povolení lze vydat, splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro žadatele o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy podle § 58 odst. 1 , pro letecký personál a pro provozování letadel používaných pro letecké práce.
(3) Prováděcí předpis stanoví jednotlivé druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování, náležitosti žádosti o vydání povolení a náležitosti rozhodnutí o vydání povolení.

KDY NEPOTŘEBUJI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ:

§ 77 Rekreační a sportovní létání
Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Rekreační a sportovní létání lze provozovat pouze letadly s maximální vzletovou hmotností menší než 5,7 t a s celkovým počtem sedadel pro cestující menším než 9.

DRUHY LETECKÝCH PRACÍ:

Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb. a vyhlášky č. 410/2006 Sb.

§ 20
Druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování (k § 74 odst. 3 zákona)

(1) Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při kterých se využívá letadlo jako pracovní stroj za účelem podnikání
a)  k leteckým pracím v zemědělství,
b)  k hašení požárů,
c)  k leteckým pracím v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí,
d)  k leteckým pracím ve stavebnictví,
e)  k rozhazování letáků,
f)   k vlekům kluzáků,
g)  k vlekům reklamních transparentů,
h)  ke kontrolním, měřicím, pozorovacím a hlídkovým letům,
i)   k provádění leteckého snímkování,
j)   k výsadkovým letům,
k)  k letům při pátrání a záchraně.

(2) Podmínkou pro provozování leteckých prací je
a)  letadlo, jehož technické parametry odpovídají druhu letecké činnosti, a související obslužná technická zařízení,
b)  organizační struktura provozovatele leteckých prací zajišťující jejich bezpečné provozování.
c)  provozní příručka obsahující typy použitelných letadel, pravidla létání a postupy pro jednotlivé letecké práce a příručka pro údržbu letadel.

NEMÁM POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ A PROVÁDÍM LETECKÉ PRÁCE = PODNIKÁM NEOPRÁVNĚNĚ – důsledky

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník:

§ 3a Neoprávněné podnikání
(1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není dotčen

§ 49a občanského zákoníku.
(2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 251 Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

STÁTNÍ DOZOR PŘESTUPKY A POKUTY V CIVILNÍM LETECTVÍ:

49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§ 90 Státní dozor
(1) Státní dozor v civilním letectví vykonávají v rozsahu své působnosti pověření státní zaměstnanci v Ministerstvu dopravy a v úřadu (dále jen „kontrolní pracovník“). Kontrolní pracovníci jsou při výkonu státního dozoru oprávněni
a) pořizovat zvukové a obrazové záznamy,
b) nosit letecký stejnokroj.
(2) Kontrolní pracovník dozírá, zda osoby, kterým ukládají právní předpisy povinnosti v civilním letectví (dále jen „povinná osoba“), plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných správními úřady příslušnými ve věcech civilního letectví. Povinná osoba musí kontrolnímu pracovníku výkon uvedených oprávnění umožnit a bezplatně jej v nezbytném rozsahu dopravit letadlem při výkonu státního dozoru.
(3) Úřad při výkonu státního dozoru nad poskytováním letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5b) spolupracuje s příslušnými orgány z ostatních členských států Evropské unie.

§ 92 Přestupky
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně,
b) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence, provozuje letecké práce a letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, provozuje letiště bez povolení, poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu, poskytuje letové navigační služby bez osvědčení nebo pověření
(3) Za přestupek……. podle odstavce 2 písm. a) až d) 5 000 000 Kč.
(4) Zákaz ……činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 2 písm. a) , c) a d) .

§ 93 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že
p) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence, provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení nebo v rozporu s podmínkami v nich stanovenými,
(3) Za správní ……delikt podle odstavce 2 písm. g) až v) pokuta do 5 000 000 Kč.
(4) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za správní delikt podle odstavce 2 písm. g) , i) až k) , m) až s) a v) .

§ 94
1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit jen tehdy, byl-li správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou již nesměla na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem tuto činnost vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů podle § 93 odst. 1 písm. c) a h) , projednává v prvním stupni Ministerstvo dopravy nebo Úřad v rozsahu své působnosti stanovené v § 88 a 89 .
(7) Správní delikty podle § 93 odst. 1 písm. c) a h) projednává v prvním stupni útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, ve druhém stupni je projednává ředitelství cizinecké a pohraniční policie.
(8) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá ji celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(9)

ODPOVĚDNOST – ODPOVĚDNÁ OSOBA

Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.

§ 97

Pro vymezení postavení odpovědného zástupce platí § 11 živnostenského zákona obdobně.

Žádost o vydání povolení k provozování leteckých prací – formulář ÚCL

Žadatel:

fyzická osoba nebo statutární zástupce právnické osoby nebo její odpovědný zástupce
– požadavek na vzdělání a odbornou praxi min. 5 let v civ. letectví

Kdo je odpovědný zástupce (živnostenský zákon):

Odpovědný zástupce je fyzickou osobou, kterou v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb, živnostenský zákon, ustanovuje podnikatel jako svého zástupce pro řádný provoz a dodržování právních předpisů při výkonu živnosti, kterou podnikatel vykonává.

Pokud je podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy, zatímco podnikatel – fyzická osoba tak musí učinit pouze v případě, pokud sám nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Na rozdíl od dřívější úpravy postačí, když je odpovědný zástupce vůči podnikateli ve smluvním vztahu (nemusí být zaměstnanec).

Vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti, zákon klade na výkon funkce mnoho podmínek – a to jak všeobecných (zejména dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), tak zvláštních (předložení dokladu o odborné či jiné způsobilosti k provozování živnosti). Zákon dále vyžaduje, aby se odpovědný zástupce opravdu o „svoji“ živnost staral a tudíž umožňuje, aby byl v této funkci ustanoven maximálně pro dva podnikatele.

Odpovědným zástupcem podnikatele – právnické osoby nemůže být člen jeho dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, dále fyzická osoba, u níž trvá některá z překážek provozování živnosti (zejména prohlášení konkursu). V neposlední řadě nemůže být odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58/2-4 živnostenského zákona, a to v délce jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

VEDOUCÍ LETOVÉHO PROVOZU = OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ LETADEL:

Žádost o vydání povolení k provozování leteckých prací – formulář ÚCL

osoba odpovědná za provoz letadel (vedoucí letového provozu)
– požadavek na kvalifikaci a odbornou praxi v civilním letectví, minimálně 5 let 

osoba odpovědná za údržbu letadel (hlavní technik)
– požadavek na kvalifikaci a odbornou praxi v civilním letectví, minimálně 5 let 

Provozní příručka provozovatele:

Hlava 2 – Vymezení odpovědnosti Osoba odpovědná za letecký provoz = vedoucí letového provozu

Pan XYZ jako osoba odpovědná za letový provoz, osobně řídí a organizuje letecký provoz a také ho kontroluje. Na přechodnou dobu může určit svého kvalifikovaného zástupce.
Je přímo nadřízený veškerému leteckému personálu provozovatele.

Osoba odpovědná za letový provoz zodpovídá za:
– řízení a organizaci veškeré letecké činnosti u provozovatele v souladu s předpisy platnými pro civilní letectví
– bezpečnost leteckého provozu
– provádění kontroly letového provozu
– kontrolu dodržování leteckého zákona, předpisů a směrnic podřízeným leteckým personálem i ostatním spolupracujícím personálem
– vedení provozní dokumentace – udržování provozní příručky v aktuálním stavu.

2.2 Osoba odpovědná za údržbu letadel = hlavní technik

Pan XYZ jako osoba odpovědná za údržbu letadel je pověřen řízením a organizaci technické služby, řízením údržby letadel a technického zajištění letového provozu. V technické oblasti také provádí systematickou kontrolu. Na přechodnou dobu může určit svého kvalifikovaného zástupce.
Je přímo nadřízen veškerému technickému personálu provozovatele – technikům údržby letadel.

Technik zodpovídá za:
– řízení a organizaci údržby letadel a celé technické služby u provozovatele v souladu s předpisy platnými pro civilní letectví
– bezpečnost leteckého provozu z hlediska údržby letadel a technického zabezpečení leteckého provozu
– provádění kontroly technické služby u letového provozu
– kontrolu dodržování předpisů a směrnic podřízeným leteckým personálem i ostatním spolupracujícím personálem
vedení technické dokumentace a aktualizaci příručky pro řízení údržby.

Komerční létání – požadavky na pilota

Předpis L 1 – O způsobilosti leteckého personálu civilního letectví

2.10.2.3  Má-li být oprávnění využíváno ve funkci velitele volného balonu pro lety s dalšími osobami na palubě, musí mít držitel průkazu způsobilosti pilota volných balonů nalétáno nejméně 10 hodin samostatné doby letu na použitém typu balonu.

2.10.2.3.1 Má-li být oprávnění využíváno ve funkci velitele volného balonu při vykonávání leteckých prací, musí držitel průkazu způsobilosti pilota volných balonů být starší 18 let, musí mít nalétáno od získání průkazu způsobilosti pilota volných balonů nejméně 50 hodin letové doby ve funkci velitele volného balonu (to je mimo výcviku), z toho nejméně 5 hodin samostatné doby letu na použitém typu balonu a v případě letu s jakoukoli další osobou na palubě musí mít ještě za posledních 90 dní proveden nejméně 1 vzlet a 1 přistání ve funkci velitele volného balonu.