Nové Stanovy, upraveny dle Nového občanského zákoníku, platné od března 2015

STANOVY   

Českého balónového svazu

Schválené v březnu 2015

§ 1

Název a sídlo

1. Český balónový svaz z.s. (dále jen „ČBS“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Český balónový svaz je volným, samosprávným, dobrovolným a nezávislým svazkem fyzických a právnických osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je létání letadly lehčími vzduchu (dále jen „aerostat“), to je pilotů, techniků, rozhodčích, výrobců techniky, dobrovolných pracovníků a zájemců o tuto činnost. Na základě smlouvy s Aeroklubem ČR je ČBS jediným zástupcem České republiky v Balónové komisi mezinárodní letecké federace – FAI se všemi právy a povinnostmi z tohoto zastoupení vzniklými.

3. Název spolku : Český balónový svaz z.s.

4. Anglický překlad názvu spolku :    Czech Balloon Federation

5. Sídlo spolku : Brno, Šeránkova 311/4, 616 00

6. Identifikační číslo (IČ) :     00531588

§ 2

Účel a činnost

 1. Posláním ČBS je být v České republice představitelem létání aerostatů a souvisejících činností a zastupovat členy při jednáních s orgány státní správy.

2. Svého poslání dosahuje ČBS tím, že :

a)      sdružuje zájemce o létání aerostaty

b)      hájí zájmy svých členů

c)      popularizuje tuto činnost u široké veřejnosti

d)     vytváří podmínky pro vznik a realizaci zájmu dětí a mládeže o tuto činnost

e)      organizuje soutěže a přátelská setkání pilotů aerostatů, a to i prostřednictvím jiných osob

f)       sestavuje sportovní reprezentaci České republiky v létání aerostatů

g)      jmenuje zástupce do komisí mezinárodní letecké organizace FAI

h)      informuje členy ČBS o létání aerostaty.

 

 § 3

Vznik a zánik členství

 1. Vnitřní poměry v ČBS

Vnitřní poměry v ČBS jsou založeny na principu dobrovolnosti členství, rovnosti členů ČBS bez ohledu na jejich rasovou, etnickou, náboženskou a politickou příslušnost, na demokratických principech rozhodování a řízení činnosti a na dobrovolně přijatém principu osobní odpovědnosti.

2. Vznik členství:

2.1. Členem ČBS se může stát fyzická osoba starší 14 – ti let nebo právnická osoba.

2.2. Členství vzniká okamžikem podání přihlášky do ČBS a zaplacením členského příspěvku stanoveného pro příslušný kalendářní rok. Podáním přihlášky přistupuje zájemce o členství ke Stanovám ČBS a Etickému kodexu  ČBS.

2.3. Člen ČBS je povinen platit každý další rok roční členský příspěvek ve výši a termínu stanoveném Výborem ČBS.

2.4. Členem ČBS se nemůže stát osoba, která byla z ČBS vyloučena, pokud od jejího vyloučení uběhlo méně než 5 let.

2.5. Čestným členem může být jmenována fyzická osoba, která významně přispěla k činnosti ČBS nebo se významně zasloužila o české letectví, a která s čestným členstvím souhlasí. O jmenování navržené osoby čestným členem rozhoduje Valná hromada ČBS. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.

3. Vnitřní rozdělení členů ČBS (druhy členství) :

3.1. Člen – fyzická osoba je fyzická osoba starší 14-ti let, registrovaná v ČBS.

3.2. Člen – pilotje fyzická osoba starší 16-ti let, registrovaná v ČBS, která vlastní platný průkaz způsobilosti pilota aerostatu jakékoliv kvalifikace.

3.3. Čestný člen je fyzická osoba starší 18-ti let, o jejímž čestném členství rozhodla Valná hromada ČBS.

3.4. Člen – právnická osobaje právnická osoba registrovaná v ČBS. Člen – právnická osoba může podat přihlášku do ČBS pouze s dalšími fyzickými osobami, z nichž alespoň jedné musí podáním přihlášky vzniknout členství v postavení člen – pilot. Člena – právnickou osobu zastupuje statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

4. Zánik členství:

Členství zaniká:

a)      doručením písemného oznámením o vystoupení člena z ČBS

b)      úmrtním člena – fyzické osoby nebo zánikem člena – právnické osoby

c)      vyloučením člena z ČBS

d)     nezaplacením ročního členského příspěvku. K zániku členství dojde, nebude-li splatný roční členský příspěvek zaplacen ani do konání řádné Valné hromady ČBS.

5. Vyloučení člena

5.1. Vyloučení člena z ČBS je možné výhradně z následujících důvodů:

a)      z důvodu hrubého nebo opakovaného porušení Stanov ČBS nebo Etického kodexu

b)      z důvodu poškození dobrého jména nebo zájmů ČBS.

5.2. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli člen ČBS. Návrh musí být písemný a musí v něm být uveden důvod návrhu na vyloučení. Návrh musí být doručen Výboru ČBS nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nastal důvod vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

5.3. O vyloučení rozhoduje Výbor ČBS. Člen musí být přizván k jednání Výboru ČBS, na němž je jeho vyloučení projednáváno, a má právo se hájit. Při jednání musí být seznámen se všemi skutečnostmi, které tvoří podklad pro rozhodnutí Výboru ČBS.

5.4. Rozhodnutí Výboru ČBS o vyloučení musí být učiněno nejpozději do 6 měsíců ode dne podání návrhu na vyloučení a musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu vylučovaného člena dle § 3, odst. 5.5. a 5.6. Stanov. Rozhodnutí o vyloučení musí být v písemné formě doručeno vyloučenému členu.

5.5. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala Valná hromada ČBS. Valná hromada ČBS rozhodnutí Výboru ČBS o vyloučení buď potvrdí nebo je zruší a věc vrátí Výboru ČBS k dalšímu řízení a rozhodnutí nebo rozhodnutí Výboru ČBS změní tak, že návrh na vyloučení zamítne. Valná hromada ČBS rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Rozhodnutí Valné hromady ČBS musí být v písemné formě doručeno vyloučenému členu.

5.6. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto právo zaniká.

§ 4

Práva a povinnosti člena

1. Člen – fyzická osoba má právo:

a)      účastnit se všech akcí a činností zajišťovaných ČBS a požívat výhod spojených se členstvím

b)      být informován o jednáních a činnosti orgánů ČBS

c)      účastnit se Valné hromady s právem hlasovat, vyjma práva volit na Valné hromadě členy orgánů ČBS

d)     být volen do orgánů ČBS

e)      podílet se na rozhodování způsobem vyplývajícím ze Stanov ČBS

f)       podílet se svými názory, návrhy či připomínkami na veškerém dění ČBS

g)      používat symboly ČBS za podmínek stanovených Výborem ČBS.

2. Člen – právnická osoba má právo:

a)      účastnit se všech akcí a činností zajišťovaných ČBS a požívat výhod spojených se členstvím

b)      být informován o jednáních a činnosti orgánů ČBS

c)      účastnit se Valné hromady s právem hlasovat, vyjma práva volit na Valné hromadě členy orgánů ČBS

d)     podílet se na rozhodování způsobem vyplývajícím ze Stanov ČBS

e)      podílet se svými názory, návrhy či připomínkami na veškerém dění ČBS

f)       používat symboly ČBS za podmínek stanovených Výborem ČBS.

3. Člen – pilot má právo:

a)      účastnit se všech akcí a činností zajišťovaných ČBS a požívat výhod spojených se členstvím

b)      být informován o jednáních a činnosti orgánů ČBS

c)      účastnit se Valné hromady s právem hlasovat, volit a být volen do orgánů ČBS

d)     podílet se na rozhodování způsobem vyplývajícím ze Stanov ČBS

e)      podílet se svými názory, návrhy či připomínkami na veškerém dění ČBS

f)       používat symboly ČBS za podmínek stanovených Výborem ČBS.

4. Čestný člen má právo:

a)      účastnit se všech akcí a činností zajišťovaných ČBS a požívat výhod spojených se členstvím

b)      být informován o jednáních a činnosti orgánů ČBS

c)      účastnit se Valné hromady s právem hlasovat, vyjma práva volit na Valné hromadě členy orgánů ČBS

d)     podílet se na rozhodování způsobem vyplývajícím ze Stanov ČBS

e)      podílet se svými názory, návrhy či připomínkami na veškerém dění ČBS

f)       používat symboly ČBS za podmínek stanovených Výborem ČBS.

5. Členové ČBS mají tyto povinnosti :

a)      dodržovat Stanovy ČBS a Etický kodex a řídit se usneseními orgánů ČBS

b)      důstojně reprezentovat českou balónářskou obec na veřejnosti i při sportovních soutěžích a dodržovat zásady spolkové a sportovní etiky

c)      plnit podmínky členství dle § 3, odst. 2 Stanov.

6. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen se souhlasem většiny dotčených členů. To neplatí, má-li ČBS k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod.

 

§ 5

Sekce ČBS

 1. ČBS může být vnitřně členěn na sekce podle zájmů a leteckých a technických odborností. O ustanovení a rušení sekcí rozhoduje Výbor ČBS.

2. Mohou být ustanoveny zejména tyto sekce :

a)      sekce komerčního létání

b)      sekce sportovního a soutěžního létání

c)      sekce volného létání

d)     sekce školení a vzdělávání

e)      bezpečnostní sekce.

 § 6

Orgány ČBS

 1. V organizační výstavbě ČBS je dodržován princip přímé vykonatelnosti a odpovědnosti volených orgánů těm, kteří je zvolili.

2. Orgány ČBS a jejich volení členové jsou povinni dodržovat a ve své činnosti uplatňovat  principy:

a)      veřejné informovanosti

b)      objektivnosti a otevřenosti

c)      výměny zkušeností a názorů

d)     poskytování pomoci a podpory jednotlivým členům ČBS.

3. Orgány ČBS jsou:

a)      valná hromada

b)      výbor

c)      prezident

d)     dozorčí rada.

4. Valná hromada ČBS schválí na návrh Výboru ČBS Jednací řád Valné hromady ČBS.

5. Funkční období volených orgánů  ČBS je 3 roky. Do volených orgánů nemohou být zvoleni zaměstnanci ČBS. V průběhu volebního období může Výbor ČBS kooptovat do volených orgánů, jejichž počet neklesl více než o jednu třetinu, náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

6. Platná usnesení může zrušit orgán, který je přijal, nebo Valná hromada ČBS, a to vždy hlasováním.

7. Přijatá usnesení orgánů ČBS jsou závazná pro všechny členy ČBS.

8. Návrh na odvolání člena kteréhokoli orgánu ČBS musí podat minimálně 10 členů – pilotů, kteří mohou být zastoupeni jedinou osobou. Návrh musí být doručen v písemné formě Výboru ČBS.

 

§ 7

Valná hromada ČBS

 1. Valná hromada ČBS je nejvyšším orgánem ČBS.

2. Právo účastnit se Valné hromady ČBS  a hlasovací právo na Valné hromadě přísluší všem členům ČBS. Volební právo na Valné hromadě přísluší pouze členům – pilotům. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ČBS. Při volbě členů orgánů ČBS je Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ČBS s volebním právem, tj. členů – pilotů. Není-li v těchto Stanovách nebo v Jednacím řádu Valné hromady ČBS, vydaném na základě těchto Stanov, uvedeno jinak, je usnesení Valné hromady ČBS přijato prostou většinou hlasů přítomných členů ČBS a v případě volby do orgánů ČBS prostou většinou hlasů přítomných členů ČBS s volebním právem.

3. Řádná Valná hromada ČBS se koná jednou za rok a svolává ji Prezident ČBS. Pozvánka s programem jednání musí být zaslána všem členům ČBS nejméně 1 měsíc před jejím konáním. Pozvánka je rozesílána elektronicky a je zveřejněna na stránkách ČBS www.balonovysvaz.cz. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

4. Pokud Valná hromada není usnášeníschopná, svolá Prezident ČBS náhradní Valnou hromadu, která se koná ve stejný den na stejném místě se začátkem jednání o 30 minut později oproti původní pozvánce. Náhradní Valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna usnášení bez ohledu na § 7, odst. 2 Stanov.

5. Mimořádná Valná hromada ČBS je svolána na písemný návrh Prezidenta, Dozorčí rady nebo minimálně 15 členů ČBS, a to do 2 měsíců od doručení takového návrhu Výboru ČBS. Mimořádnou Valnou hromadu ČBS svolává Prezident ČBS a neučiní-li tak, může  ji svolat Výbor ČBS.

6. Valná hromada ČBS :

a)      schvaluje Jednací řád Valné hromady

b)      schvaluje Stanovy ČBS a jejich změny

c)      schvaluje Etický kodex ČBS

d)     volí a odvolává členy kolektivních volených orgánů ČBS

e)      volí a odvolává delegáty do mezinárodních organizací

f)       vyjadřuje se k činnosti orgánů ČBS

g)      projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření ČBS a zprávy Dozorčí rady ČBS

h)      projednává a schvaluje rozpočet a plán činnosti ČBS

i)        rozhoduje o zrušení ČBS

j)        jmenuje likvidátora ČBS.

 

§ 8

Výbor ČBS

 1. Výbor ČBS je výkonným orgánem ČBS.

2. Výbor ČBS je volen Valnou hromadou z členů – pilotů a členů – fyzických osob, a to na základě předběžného návrhu vypracovaného stávajícím Výborem a doplněného podle návrhů vzešlých z pléna Valné hromady. Výbor má 9 členů, a to včetně delegáta FAI/CIA.

3. Výbor ČBS se schází minimálně jedenkrát za půl roku a svolává ho Prezident ČBS. Neučiní-li tak, mohou jednání svolat 3 členové Výboru ČBS. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

4. Výbor ČBS zejména :

a)      plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje činnost ČBS, eventuelně zřizuje odborné komise

b)      ustanovuje a ruší sekce

c)      rozhoduje o nakládání s majetkem ČBS v souladu se zásadami stanovenými Valnou hromadou ČBS

d)     volí a odvolává ze svého středu Prezidenta ČBS

e)      deleguje zástupce ČBS na jednání, jež vyžadují zastoupení členů ČBS, vyjma delegací v mezinárodních organizacích

f)       ustavuje sekretariát ČBS a schvaluje zaměstnance ČBS

g)      rozhoduje o vyloučení člena ČBS

h)      projednává stížnosti člena ČBS pro porušení Etického kodexu

i)        stanoví výši a splatnost ročního členského příspěvku.

 

§ 9

Prezident ČBS

 1. Prezident ČBS je statutárním orgánem ČBS. Zastupuje ČBS ve všech záležitostech.

2. Prezident ČBS svolává Výbor ČBS a koordinuje práci členů Výboru ČBS.

3. Prezident ČBS svolává Valnou hromadu ČBS a zpravidla řídí její zasedání.

4. Prezident ČBS jmenuje z členů Výboru svého zástupce – Víceprezidenta ČBS, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti ve všech záležitostech.

5. Prezident ČBS a v době jeho nepřítomnosti Víceprezident ČBS podepisují za ČBS tak, že připojí k názvu ČBS svůj podpis.

 

§ 10

Dozorčí rada ČBS

 1. Dozorčí rada ČBS je kontrolním orgánem ČBS.

2. Dozorčí rada ČBS má 3 členy. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve Výboru ČBS.

3. Dozorčí rada ČBS posuzuje, zda činnost a hospodaření ČBS je v souladu s usnesením orgánů ČBS a právním řádem České republiky.

4. Členové Dozorčí rady ČBS jsou oprávněni zúčastňovat se schůzí Výboru ČBS.

5. Dozorčí rada ČBS podává zprávu Valné hromadě ČBS.

6. Členové Dozorčí rady ČBS jsou voleni Valnou hromadou ČBS z členů – pilotů a členů – fyzických osob, a to na základě předběžného návrhu vypracovaného Výborem a doplněného podle návrhů vzešlých z pléna Valné hromady ČBS. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

7. Dozorčí rada ČBS volí ze svého středu Předsedu Dozorčí rady.

 

§ 11

Hospodaření ČBS

1. Majetek ve vlastnictví ČBS, zejména hmotné a finanční prostředky, majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti, je určen k rozvoji činnosti ČBS a jeho ekonomickému zajištění.

2. Příjmy ČBS jsou zejména :

a)      členské příspěvky

b)      dotace a granty

c)      dary právnických a fyzických osob z České republiky i ze zahraničí

d)     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti spolku nebo k hospodárnému využití spolkového majetku

e)      příjmy z prodeje spolkového majetku.

3. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši pokrývající náklady související s členstvím daného subjektu v ČBS a příslušné sekci nebo sekcích. Výši členských příspěvků stanoví Výbor ČBS vždy pro následující kalendářní rok, a to zvlášť pro členy – fyzické osoby, členy – právnické osoby a členy – piloty.

 

§ 12

Zrušení a zánik ČBS

 1. O zrušení ČBS rozhoduje Valná hromada ČBS. K přijetí rozhodnutí o zrušení ČBS je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů ČBS.

2. Za podmínek stanovených Občanským zákoníkem může o zrušení ČBS rozhodnout soud.

3. Při zrušení ČBS s likvidací jmenuje Valná hromada ČBS likvidátora, který vypořádá majetek ČBS, vyrovná dluhy věřitelům a naloží s likvidačním zůstatkem v souladu se zákonem.

 

§ 13

Zrušení a zánik ČBS

1. Právní vztahy těmito Stanovami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

2. Tyto Stanovy byly přijaty Valnou hromadou ČBS konanou v Radešíně, dne 28. března 2015.

3. Úplné znění Stanov je trvale uloženo v sídle ČBS.

 

Radešín 28.3.2015

 

Za správnost:

 

Ing. Pavel Kostrhun, prezident ……………………………………………………………….